หลักสูตร เลือกหลักสูตรสอนขับรถที่เหมาะสม
อัตราค่าเรียน
5 ชั่วโมง
สำหรับผู้มีพื้นฐานการขับรถยนต์มาพอสมควร (แบบเร่งรัด)

เหมาะสำหรับผู้มีพื้นฐานการขับรถยนต์ได้ในระดับหนึ่งแล้ว เช่น สามารถขับออกถนนใหญ่ได้ แต่ยังไม่มั่นใจ
และต้องการเรียนขับรถเพื่อทบทวนทักษะการขับที่มีให้ดีขึ้น ต้องการเสริมการเลี้ยวรถในทางแคบ การถอยจอด
การขึ้นจอดบนห้าง ฯลฯ

หรือต้องการติวเฉพาะท่าสอบปฏิบัติเพื่อนำไปใช้ในการสอบใบอนุญาตขับขี่
(สำหรับผู้ที่มีใบขับขี่และยังไม่มีใบขับขี่)

2,000 บาท
(จองตารางเรียน)
8 ชั่วโมง
สำหรับผู้มีพื้นฐานการขับรถยนต์มาบ้าง แต่ไม่มีใบขับขี่

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานการขับมาบ้างแล้ว เช่น พอขับได้แต่ขับในหมู่บ้านเท่านั้น พอเลี้ยวบังคับรถได้
แต่ยังขาดความมั่นใจและต้องการฝึกประสบการณ์การขับรถยนต์ออกถนนจริง ต้องการเพิ่มทักษะ
ที่เคยมีมาให้มีความมั่นใจมากขึ้น และต้องการสอบใบอนุญาตขับขี่ด้วย

2,800 บาท
(จองตารางเรียน)
10 ชั่วโมง
สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานการขับรถยนต์หรือพอมีบ้าง แต่ไม่มีใบขับขี่

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ไม่เคยมีพื้นฐานหรือประสบการณ์การขับรถ มาเลย หรือผู้เรียนพอมีพื้นฐานการขับรถยนต์
มาบ้างแต่ไม่มีประสบการณ์การขับรถยนต์ออกถนนจริง ต้องการเพิ่มทักษะที่เคยมีมาให้มีความมั่นใจมากขึ้น และ
ต้องการสอบใบอนุญาตขับขี่ด้วย

3,000 บาท
(จองตารางเรียน)
15 ชั่วโมง
สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานการขับรถยนต์มาเลย และไม่มีใบขับขี่

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเรียนฝึกขับรถยนต์ตั้งแต่หลักการขับรถเบื้องต้น ตลอดจนการฝึกประสบการณ์บนถนนจริง
และต้องการสอบใบอนุญาตขับขี่ด้วย

4,000 บาท
(จองตารางเรียน)

หมายเหตุ   ราคาหลักสูตรไม่รวมค่าอบรมภาคทฤษฎีและค่าธรรมเนียมการสอบใบขับขี่

 

หลักสูตร เลือกหลักสูตรสอนขับรถที่เหมาะสม อัตราค่าเรียน
5 ชั่วโมง
สำหรับผู้มีพื้นฐานการขับรถ แต่ไม่มีใบขับขี่

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานมาแล้ว แต่ไม่มีประสบการณ์
การขับรถยนต์ออกถนนจริง และต้องการเรียนขับรถยนต์
เพื่อเพิ่มทักษะที่เคยมีมาให้มีความมั่นใจมากขึ้น
หรือต้องการเน้นท่าสอบปฏิบัติเพื่อนำไปใช้ในการสอบภาคปฎิบัติ

2,200 บาท
(จองตารางเรียน)
10 ชั่วโมง
สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานการขับรถยนต์หรือพอมีบ้าง แต่ไม่มีใบขับขี่

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ไม่เคยมีพื้นฐานหรือประสบการณ์การขับรถ มาเลย หรือผู้เรียนพอมีพื้นฐานการขับรถยนต์มาบ้าง
แต่ไม่มีประสบการณ์การขับรถยนต์ออกถนนจริง ต้องการเพิ่มทักษะที่เคยมีมาให้มีความมั่นใจมากขึ้น
และต้องการสอบใบอนุญาตขับขี่ด้วย

4,000 บาท
(จองตารางเรียน)

หมายเหตุ   ราคาหลักสูตรไม่รวมค่าอบรมภาคทฤษฎีและค่าธรรมเนียมการสอบใบขับขี่