เครื่องหมายจราจรประเภทป้ายบังคับ

Regulatory signs in Thai traffic

เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง

Road Surface Signs

เครื่องหมายจราจรประเภทป้ายเตือน

Traffic Warning Signs in Thailand

ขอขอบคุณข้อมูลโดย
กรมขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
www.dlt.go.th