วันที่สะดวกเรียน
ช่วงเวลา
8.00-10.0011.00-13.0014.00-16.0017.00-19.00

หมายเหตุ เรียนขั้นต่ำ 2-3 ชม. ตารางเรียนอาจมีปรับได้ตามความเหมาะสมกับผู้เรียน