T.POP สอนขับรถยนต์ จะนัดผู้เรียนไปสอบใบอนุญาตขับขึ่รถยนต์ ที่สำนักงานขนส่งนนทบุรี (ทุกวันพุธ)
หากผู้เรียนไม่สะดวกสอบวันพุธ สามารถแจ้งครูผู้สอนล่วงหน้าได้คะ

** โดยระหว่างช่วงการเรียนการสอน ครูจะช่วยแนะนำวิธีการสอบ ขั้นตอนการสอบทั้งภาคทษฎีและปฎิบัติ ช่วยจัดลำดับวันเวลาที่เรียนและสอบให้จบหลักสูตรขับรถและสอบใบขับขี่ได้ในระยะเวลาที่ไม่ห่างกันมาก ตลอดจนบริการถเพื่อใช้สอบใบขับขี่
จนกว่าะผู้เรียนจะสอบผ่าน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม**

หลักเกณฑ์การขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ของกรมการขนส่งทางบก คือ

1ต้องผ่านการอบรม
ภาคภาคทฤษฎี 5 ชม.


2ต้องผ่านการทดสอบสมรรถนะ
ความพร้อมของร่างกาย

3ต้องผ่านการสอบภาคทฤษฎี (ข้อเขียน)
สอบ 50 ข้อ ต้องผ่าน 45 ข้อ


4ต้องผ่านการทดสอบการขับรถ 3 ท่า
ที่กรมการขนส่งกำหนด

โดยผู้เรียนจะต้องดำเนินการในแต่ละขั้นตอน  ดังนี้

ขั้นตอนการอบรมภาคทฤษฎี

ผู้เรียนต้องผ่านการอบรมภาคทฤษฎี 5 ชม. ก่อน จึงจะสามารถดำเนินการอื่นๆ ได้ โดยผู้เรียนสามารถเลือกช่องทางการเข้ารับอบรมฯ ได้ 2 ช่องทาง คือ

 • จองคิวอบรมภาคทฤษฎีที่ขนส่งประจำจังหวัด (จะไม่มีค่าค่าอบรม) แต่ต้องรอคิวอบรม หรือ
 • อบรมภาคทฤษฎีกับสถานศึกษาต่างๆ(ต้องเสียค่าอบรม) โดยสถานศึกษาที่เลือกไปอบรมจะออกใบรับรองการผ่านการอบรมภาคทฤษฎีให้กับผู้เรียน และผู้เรียนสามารถนำใบผ่านการอบรมฯ มายื่นขอนัดวันสอบใบอนุญาตขับขี่ ในขั้นตอนต่อไปได้เลย
ขั้นตอนการยื่นเอกสารเพื่อขอสอบใบอนุญาตขับขี่
 • ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ
 • ทดสอบสมรรถนะความพร้อมของร่างกาย
  • ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
  • ทดสอบสายตาทางลึก
  • ทดสอบสายตาทางกว้าง
  • ทดสอบปฎิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรคเท้า)

** กรณีอบรมภาคทฤษฎีที่ขนส่งนนนทบุรี ต้องเข้าอบรม 4 ชม.(รอบเช้า)
** กรณีอบรมภาคทฤษฎีมาจากสถานศึกษาฯ สามารถมายื่นเอกสารได้ตั้งแต่ เวลา 9.00 -15.00 (มาเวลาไหนก็ได้ ใช้เวลาไม่เกิน 1 ชม.)

ขั้นตอนการสอบทดสอบภาคทฤษฎี (ข้อเขียน)

** สอบข้อเขียนรอบเช้า เวลา 9.00 เป็นต้นไป**

ทดสอบข้อเขียนผ่านระบบ Electronic Examination (E-exam) 50 ข้อ ต้องผ่าน 45 ข้อขึ้นไป และสามารถทราบผลคะแนนสอบได้ทันทีเมื่อกดส่งข้อสอบ
 • **กรณีผู้ที่ผ่านการอบรมภาคทฤษฎีที่ขนส่งนนทบุรี ต้องสอบข้อเขียนในรอบบ่าย หากผ่านต้องมาสอบขับในวันถัดไป
 • ** กรณีผู้ที่ผ่านการอบรมภาคทฤษฎีจากสถานศึกษาฯ จะต้องไปสอบข้อเขียนให้ตรงตามวัน-เวลา ในใบแจ้งนัดสอบข้อเขียน หากไปไม่ตรงนัด ต้องไปสอบข้อเขียนรอบบ่าย และต้องมาทดสอบขับในวันถัดไป
 • ** หากสอบข้อเขียนไม่ผ่าน ต้องมาสอบแก้ตัวใหม่ในวันถัดไป
ขั้นตอนการทดสอบขับรถ(ภาคปฎิบัติ)

** สอบขับรอบบ่าย เวลา 13.00 เป็นต้นไป ***

ต้องทดสอบการขับทั้งหมด 3 ท่าบังคับ คือ
 • ท่าสอบที่ 1 ขับรถถอยหลังเข้าจอดและออกช่องว่างด้านซ้าย
 • ท่าสอบที่ 2 ขับรถเดินหน้าและหยุดเทียบทางเท้าระยะห่างไม่เกิน 25 ซม.
 • ท่าสอบที่ 3 ขับรถเดินหน้า และถอยหลังตรงในทางตรง
คุณสมบัติผู้ต้องการสอบใบอนุญาตขับขี่
คุณสมบัติผู้ต้องการสอบใบอนุญาตขับขี่
– อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
– ไม่มีใบอนุญาตขับรถชนิด เดียวกันอยู่
– ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึด, เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
อัตราค่าธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียม
เมื่อสอบผ่านทุกขั้นตอน ทำใบขับขี่ชั่วคราว2 ปีกับกรมการขนส่งทางบกรอรับได้เลย
– บัตรธรรมดา 205 บาท
– บัตรสมาร์ทการ์ด 205 บาท
บัตรสมาร์ทการ์ด
บัตรสมาร์ทการ์ด
ใช้ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ 11 ประเทศ คือ จีน บรูไน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ติมอร์ตะวันออก พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม